ရန်ကုန်မြို့၏ ကုန်ပစ္စည်းများ၏လက်လီစျေးနှုန်းများ

(က)ဆန်စျေးနှုန်းများ

ကျပ်/ပြည်
စဉ် အမျိုးအမည်
၁၄-၆-၂၀၂၁
၁၅-၆-၂၀၂၁
၁၆-၆-၂၀၂၁
၁၇-၆-၂၀၂၁
၁၈-၆-၂၀၂၁
၁။ ဆန်(ဧည့်မထ အလတ်စား)အဟောင်း ၁၅၀၀ ၁၅၀၀ ၁၅၀၀ ၁၅၀၀ ၁၅၀၀
၂။ ဆန်(ပေါ်ဆန်းမွှေး အလတ်စား)အဟောင်း ၂၂၀၀ ၂၂၀၀ ၂၂၀၀ ၂၂၀၀ ၂၂၀၀

ဇာစ်မြစ်-ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့

(ခ)စားသုံးဆီစျေးနှုန်းများ

ကျပ်/ပိဿာ
စဉ် အမျိုးအမည်
၁၄-၆-၂၀၂၁
၁၅-၆-၂၀၂၁
၁၆-၆-၂၀၂၁
၁၇-၆-၂၀၂၁
၁၈-၆-၂၀၂၁
၁။ မြေပဲဆီ(ရှယ်)အမေထွား ၈၂၅၀ ၈၂၀၀ ၈၂၀၀ ၈၂၀၀ ၈၂၀၀
၂။ မြေပဲဆီ(အလတ်စား) ၆၀၀၀ ၆၀၀၀ ၆၀၀၀ ၆၀၀၀ ၆၀၀၀
၃။ နှမ်းဆီ(နှမ်းဦးရည်သန့်) ၉၁၅၀ ၉၁၅၀ ၉၁၅၀ ၉၁၅၀ ၉၁၅၀
၄။ စားအုန်းဆီ ၃၅၀၀ ၃၄၀၀ ၃၄၀၀ ၃၄၀၀ ၃၄၀၀

ဇာစ်မြစ်-ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့

(ဂ) ပဲစျေးနှုန်းများ

ကျပ်/ပိဿာ
စဉ် အမျိုးအမည်
၁၄-၆-၂၀၂၁
၁၅-၆-၂၀၂၁
၁၆-၆-၂၀၂၁
၁၇-၆-၂၀၂၁
၁၈-၆-၂၀၂၁
၁။ ကုလားပဲခြမ်း ၃၀၀၀ ၃၀၀၀ ၃၀၀၀ ၃၀၀၀ ၃၀၀၀
၂။ ပဲနီလေး(မြန်မာ) ၇၀၀၀ ၇၀၀၀ ၇၀၀၀ ၇၀၀၀ ၇၀၀၀
၃။ ပဲကြီး ၃၅၀၀ ၃၅၀၀ ၃၅၀၀ ၃၅၀၀ ၃၅၀၀
၄။ စား‌တော်ပဲ ၂၈၀၀ ၂၈၀၀ ၂၈၀၀ ၂၈၀၀ ၂၈၀၀

ဇာစ်မြစ်-ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့

(ဃ) စားဖိုဆောင်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများ

ကျပ်/ပိဿာ
စဉ် အမျိုးအမည်
၁၄-၆-၂၀၂၁
၁၅-၆-၂၀၂၁
၁၆-၆-၂၀၂၁
၁၇-၆-၂၀၂၁
၁၈-၆-၂၀၂၁
၁။ ငရုတ်သီးခြောက်(အပု) ၁၃၀၀၀ ၁၃၀၀၀ ၁၃၀၀၀ ၁၃၀၀၀ ၁၃၀၀၀
၂။ ကြက်သွန်ဖြူ(ဥတစ်လုံး) ၇၀၀၀ ၇၀၀၀ ၇၀၀၀ ၇၀၀၀ ၇၀၀၀
၃။ ကြက်သွန်နီ(မြစ်သား/အလုံးကြီး) ၈၀၀ ၈၀၀ ၈၀၀ ၈၀၀ ၈၀၀
၄။ အာလူး(အလုံးကြီး) ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

ဇာစ်မြစ်-ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့

(င) သားငါး ၊ပုစွန်စျေးနှုန်းများ

ကျပ်/ပိဿာ
စဉ် အမျိုးအမည်
၁၄-၆-၂၀၂၁
၁၅-၆-၂၀၂၁
၁၆-၆-၂၀၂၁
၁၇-၆-၂၀၂၁
၁၈-၆-၂၀၂၁
၁။ ကြက်သား CP(အကောင်လိုက်) ၇၀၀၀ ၇၀၀၀ ၇၀၀၀ ၇၀၀၀ ၇၀၀၀
၂။ ဝက်သား(ပေါင်သား) ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၃၀၀၀ ၁၃၀၀၀
၃။ အမဲသား(အရိုးလွတ်) ၁၅၀၀၀ ၁၇၀၀၀ ၁၇၀၀၀ ၁၆၀၀၀ ၁၆၀၀၀
၄။ ဆိတ်သား(အရိုးလွတ်) ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀
၅။ ငါးခူ(ရေချို/အလတ်စား) ၁၃၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀
၆။ ငါးကျည်း(အလတ်စား) ၁၅၀၀၀ ၁၃၀၀၀ ၁၃၀၀၀ ၁၃၀၀၀ ၁၃၀၀၀
၇။ ငါးသ‌လောက်(အကောင်လိုက်/အလတ်စား) ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀
၈။ ငါးကြင်း(အကောင်လိုက်/အလတ်စား) ၇၀၀၀ ၇၀၀၀ ၇၀၀၀ ၇၀၀၀ ၇၀၀၀
၉။ ငါးမြစ်ချင်း(အကောင်လိုက်/အလတ်စား) ၄၀၀၀ ၄၀၀၀ ၄၀၀၀ ၄၀၀၀ ၄၀၀၀
၁၀။ ပုစွန်ထုပ်(လတ်/၁၃ စင်တီမီတာ) ၁၈၀၀၀ ၁၈၀၀၀ ၁၈၀၀၀ ၁၈၀၀၀ ၁၈၀၀၀
၁၁။ ပုစွန်ကျော့(၄ စင်တီမီတာ) ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀

ဇာစ်မြစ်-ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့

(စ) ရွှေစျေးနှုန်းများ(ရန်ကုန်)

ကျပ်/ကျပ်သား
စဉ် အမျိုးအမည်
၁၄-၆-၂၀၂၁
၁၅-၆-၂၀၂၁
၁၆-၆-၂၀၂၁
၁၇-၆-၂၀၂၁
၁၈-၆-၂၀၂၁
၁။ ရွှေ (၂၄ ကာရက်) ၁၅၆၄၀၀၀ ၁၅၆၃၀၀၀ ၁၅၆၄၀၀၀ ၁၅၅၄၀၀၀ ၁၅၄၅၀၀၀

ဇာစ်မြစ်-ရွှေစျေးကွက်(ရွှေဘုံသာလမ်း)

(ဆ) ငွေလဲလှယ်နှုန်းများ(အမေရိကန်ဒေါ်လာ)

ကျပ်/တစ်ယူနစ်
စဉ် အမျိုးအမည်
၁၄-၆-၂၀၂၁
၁၅-၆-၂၀၂၁
၁၆-၆-၂၀၂၁
၁၇-၆-၂၀၂၁
၁၈-၆-၂၀၂၁
ဝယ်စျေး ရောင်းစျေး ဝယ်စျေး ရောင်းစျေး ဝယ်စျေး ရောင်းစျေး ဝယ်စျေး ရောင်းစျေး ဝယ်စျေး ရောင်းစျေး
၁။ ကောင်တာငွေလဲနှုန်း ၁၅၉၁ ၁၆၀၂ ၁၅၈၈ ၁၅၉၉ ၁၅၉၂ ၁၆၀၄ ၁၅၉၃ ၁၆၀၂ ၁၅၉၈ ၁၆၀၇
၂။ ပြင်ပငွေလဲနှုန်း ၁၅၇၆.၆ ၁၅၇၅.၃ ၁၅၇၄.၈ ၁၅၇၅.၉ ၁၅၈၁.၄
၃။ ဗဟိုဘဏ်ရည်ညွှန်းငွေလဲနှုန်း ၁၅၇၄.၄ ၁၅၇၄.၉ ၁၅၇၄.၂ ၁၅၇၃.၇ ၁၅၈၀.၇

ဇာစ်မြစ်-မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်

(ဇ)ဓါတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်စျေးနှုန်းများ

ကျပ်/ဂါလံ
စဉ် အမျိုးအမည် ၁၄-၆-၂၀၂၁ ၁၅-၆-၂၀၂၁ ၁၆-၆-၂၀၂၁ ၁၇-၆-၂၀၂၁ ၁၈-၆-၂၀၂၁
ဓါတ်ဆီ(၉၂)
ဒီဇယ်
ဓါတ်ဆီ(၉၂)
ဒီဇယ်
ဓါတ်ဆီ(၉၂)
ဒီဇယ်
ဓါတ်ဆီ(၉၂)
ဒီဇယ်
ဓါတ်ဆီ(၉၂)
ဒီဇယ်
၁။ ရန်ကုန် ၄၄၇၈ ၄၅၂၃ ၄၅၀၀ ၄၅၀၀ ၄၅၆၀ ၄၅၆၀ ၄၅၆၀ ၄၅၆၀ ၄၄၇၀ ၄၄၇၀
၂။ ပျဉ်းမနား ၄၆၅၈ ၄၇၄၈ ၄၆၅၈ ၄၇၄၈ ၄၆၅၈ ၄၇၄၈ ၄၆၅၈ ၄၇၄၈ ၄၆၁၃ ၄၇၀၃
၃။ လယ်ဝေး ၄၆၅၈ ၄၇၄၈ ၄၆၅၈ ၄၇၄၈ ၄၇၀၃ ၄၇၉၃ ၄၆၁၃ ၄၇၀၃ ၄၆၁၃ ၄၇၀၃
၄။ တပ်ကုန်း ၄၇၀၃ ၄၇၉၃ ၄၇၀၃ ၄၇၉၃ ၄၇၄၈ ၄၈၃၈ ၄၆၅၈ ၄၇၄၈ ၄၆၅၈ ၄၇၄၈

ဇာစ်မြစ်-ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့

*မှတ်ချက်-ရန်ကုန်မြို့၏ ဒီဇယ်ဈေးနှုန်းမှာ ရိုးရိုးဒီဇယ်ဈေးနှုန်း ဖြစ်ပါသည်

ပျဉ်းမနားမြို့၊ လယ်ဝေးမြို့နှင့် တပ်ကုန်းမြို့တို့၏ ဒီဇယ်ဈေးနှုန်းများမှာ အဆင့်မြင့်ဒီဇယ်ဈေးနှုန်းများ ဖြစ်ပါသည်