ရန်ကုန်မြို့၏ ကုန်ပစ္စည်းများ၏လက်လီစျေးနှုန်းများ

(က)ဆန်စျေးနှုန်းများ

ကျပ်/ပြည်
စဉ် အမျိုးအမည်
၁၂-၇-၂၀၂၁
၁၃-၇-၂၀၂၁
၁၄-၇-၂၀၂၁
၁၅-၇-၂၀၂၁
၁၆-၇-၂၀၂၁
၁။ ဆန်(ဧည့်မထ အလတ်စား)အဟောင်း ၁၄၀၀ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀
၂။ ဆန်(ပေါ်ဆန်းမွှေး အလတ်စား)အဟောင်း ၂၁၀၀ ၂၁၀၀ ၂၁၀၀ ၂၁၀၀ ၂၁၀၀

ဇာစ်မြစ်-ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့

(ခ)စားသုံးဆီစျေးနှုန်းများ

ကျပ်/ပိဿာ
စဉ် အမျိုးအမည်
၁၂-၇-၂၀၂၁
၁၃-၇-၂၀၂၁
၁၄-၇-၂၀၂၁
၁၅-၇-၂၀၂၁
၁၆-၇-၂၀၂၁
၁။ မြေပဲဆီ(ရှယ်)အမေထွား ၈၅၀၀ ၈၅၀၀ ၈၅၀၀ ၈၅၀၀ ၈၅၀၀
၂။ မြေပဲဆီ(အလတ်စား) ၆၀၀၀ ၆၀၀၀ ၆၀၀၀ ၆၀၀၀ ၆၀၀၀
၃။ နှမ်းဆီ(နှမ်းဦးရည်သန့်) ၉၁၅၀ ၉၁၅၀ ၉၁၅၀ ၉၁၅၀ ၉၁၅၀
၄။ စားအုန်းဆီ ၃၄၀၀ ၃၄၀၀ ၃၅၀၀ ၃၅၀၀ ၃၅၀၀

ဇာစ်မြစ်-ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့

(ဂ) ပဲစျေးနှုန်းများ

ကျပ်/ပိဿာ
စဉ် အမျိုးအမည်
၁၂-၇-၂၀၂၁
၁၃-၇-၂၀၂၁
၁၄-၇-၂၀၂၁
၁၅-၇-၂၀၂၁
၁၆-၇-၂၀၂၁
၁။ ကုလားပဲခြမ်း ၂၅၀၀ ၂၅၀၀ ၂၅၀၀ ၂၅၀၀ ၂၅၀၀
၂။ ပဲနီလေး(မြန်မာ) ၇၀၀၀ ၇၀၀၀ ၇၀၀၀ ၇၀၀၀ ၇၀၀၀
၃။ ပဲကြီး ၃၅၀၀ ၃၅၀၀ ၃၅၀၀ ၃၅၀၀ ၃၅၀၀
၄။ စား‌တော်ပဲ ၂၈၀၀ ၂၈၀၀ ၂၈၀၀ ၂၈၀၀ ၂၈၀၀

ဇာစ်မြစ်-ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့

(ဃ) စားဖိုဆောင်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများ

ကျပ်/ပိဿာ
စဉ် အမျိုးအမည်
၁၂-၇-၂၀၂၁
၁၃-၇-၂၀၂၁
၁၄-၇-၂၀၂၁
၁၅-၇-၂၀၂၁
၁၆-၇-၂၀၂၁
၁။ ငရုတ်သီးခြောက်(အပု) ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀
၂။ ကြက်သွန်ဖြူ(ဥတစ်လုံး) ၇၀၀၀ ၇၀၀၀ ၈၀၀၀ ၈၀၀၀ ၈၀၀၀
၃။ ကြက်သွန်နီ(မြစ်သား/အလုံးကြီး) ၈၀၀ ၈၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀
၄။ အာလူး(အလုံးကြီး) ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀

ဇာစ်မြစ်-ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့

(င) သားငါး ၊ပုစွန်စျေးနှုန်းများ

ကျပ်/ပိဿာ
စဉ် အမျိုးအမည်
၁၂-၇-၂၀၂၁
၁၃-၇-၂၀၂၁
၁၄-၇-၂၀၂၁
၁၅-၇-၂၀၂၁
၁၆-၇-၂၀၂၁
၁။ ကြက်သား CP(အကောင်လိုက်) ၅၀၀၀ ၅၀၀၀ ၅၀၀၀ ၅၀၀၀ ၆၀၀၀
၂။ ဝက်သား(ပေါင်သား) ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၃၀၀၀ ၁၃၀၀၀ ၁၃၀၀၀
၃။ အမဲသား(အရိုးလွတ်) ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀
၄။ ဆိတ်သား(အရိုးလွတ်) ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀
၅။ ငါးခူ(ရေချို/အလတ်စား) ၁၃၀၀၀ ၁၃၀၀၀ ၁၆၀၀၀ ၁၆၀၀၀ ၂၀၀၀၀
၆။ ငါးကျည်း(အလတ်စား) ၁၆၀၀၀ ၁၆၀၀၀ ၁၆၀၀၀ ၁၆၀၀၀ ၂၀၀၀၀
၇။ ငါးသ‌လောက်(အကောင်လိုက်/အလတ်စား) ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀
၈။ ငါးကြင်း(အကောင်လိုက်/အလတ်စား) ၆၀၀၀ ၆၀၀၀ ၇၀၀၀ ၇၀၀၀ ၇၀၀၀
၉။ ငါးမြစ်ချင်း(အကောင်လိုက်/အလတ်စား) ၄၀၀၀ ၄၀၀၀ ၄၀၀၀ ၄၀၀၀ ၄၀၀၀
၁၀။ ပုစွန်ထုပ်(လတ်/၁၃ စင်တီမီတာ) ၁၇၀၀၀ ၁၇၀၀၀ ၁၇၀၀၀ ၁၇၀၀၀ ၁၇၀၀၀
၁၁။ ပုစွန်ကျော့(၄ စင်တီမီတာ) ၈၀၀၀ ၉၀၀၀ ၈၀၀၀ ၈၀၀၀ ၈၀၀၀

ဇာစ်မြစ်-ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့

(စ) ရွှေစျေးနှုန်းများ(ရန်ကုန်)

ကျပ်/ကျပ်သား
စဉ် အမျိုးအမည်
၁၂-၇-၂၀၂၁
၁၃-၇-၂၀၂၁
၁၄-၇-၂၀၂၁
၁၅-၇-၂၀၂၁
၁၆-၇-၂၀၂၁
၁။ ရွှေ (၂၄ ကာရက်) ၁၅၇၀၀၀၀ ၁၅၇၆၀၀၀ ၁၅၇၈၀၀၀ ၁၅၈၄၀၀၀ ၁၅၇၇၀၀၀

ဇာစ်မြစ်-ရွှေစျေးကွက်(ရွှေဘုံသာလမ်း)

(ဆ) ငွေလဲလှယ်နှုန်းများ(အမေရိကန်ဒေါ်လာ)

ကျပ်/တစ်ယူနစ်
စဉ် အမျိုးအမည်
၁၂-၇-၂၀၂၁
၁၃-၇-၂၀၂၁
၁၄-၇-၂၀၂၁
၁၅-၇-၂၀၂၁
၁၆-၇-၂၀၂၁
ဝယ်စျေး ရောင်းစျေး ဝယ်စျေး ရောင်းစျေး ဝယ်စျေး ရောင်းစျေး ဝယ်စျေး ရောင်းစျေး ဝယ်စျေး ရောင်းစျေး
၁။ ကောင်တာငွေလဲနှုန်း ၁၆၂၆ ၁၆၃၆ ၁၆၂၅ ၁၆၃၄ ၁၆၃၂ ၁၆၄၁ ၁၆၃၅ ၁၆၄၅    
၂။ ပြင်ပငွေလဲနှုန်း ၁၆၃၉.၁ ၁၆၄၀.၅ ၁၆၄၂.၃ ၁၆၅၂.၆  
၃။ ဗဟိုဘဏ်ရည်ညွှန်းငွေလဲနှုန်း ၁၆၃၉ ၁၆၄၀.၁ ၁၆၃၀ ၁၆၃၅  

ဇာစ်မြစ်-မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်

(ဇ)ဓါတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်စျေးနှုန်းများ

ကျပ်/ဂါလံ
စဉ် အမျိုးအမည် ၁၂-၇-၂၀၂၁ ၁၃-၇-၂၀၂၁ ၁၄-၇-၂၀၂၁ ၁၅-၇-၂၀၂၁ ၁၆-၇-၂၀၂၁
ဓါတ်ဆီ(၉၂)
ဒီဇယ်
ဓါတ်ဆီ(၉၂)
ဒီဇယ်
ဓါတ်ဆီ(၉၂)
ဒီဇယ်
ဓါတ်ဆီ(၉၂)
ဒီဇယ်
ဓါတ်ဆီ(၉၂)
ဒီဇယ်
၁။ ရန်ကုန် ၄၈၈၀ ၄၇၂၁ ၄၈၈၀ ၄၇၂၁ ၄၉၂၆ ၄၇၆၇ ၄၉၂၆ ၄၇၆၇ ၄၉၂၆ ၄၇၆၇
၂။ ပျဉ်းမနား ၅၀၁၈ ၄၉၇၃ ၅၀၁၈ ၄၉၇၃ ၅၀၆၃ ၅၀၁၈ ၅၀၆၃ ၅၀၁၈ ၅၀၆၃ ၅၀၁၈
၃။ လယ်ဝေး ၅၀၁၈ ၄၉၇၃ ၅၀၁၈ ၄၉၇၃ ၅၀၆၃ ၅၀၁၈ ၅၀၆၃ ၅၀၁၈ ၅၀၆၃ ၅၀၁၈
၄။ တပ်ကုန်း ၅၀၆၃ ၅၀၁၈ ၅၀၆၃ ၅၀၁၈ ၅၁၀၈ ၅၀၆၃ ၅၁၀၈ ၅၀၆၃ ၅၁၀၈ ၅၀၆၃

ဇာစ်မြစ်-ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့

*မှတ်ချက်-ရန်ကုန်မြို့၏ ဒီဇယ်ဈေးနှုန်းမှာ ရိုးရိုးဒီဇယ်ဈေးနှုန်း ဖြစ်ပါသည်

ပျဉ်းမနားမြို့၊ လယ်ဝေးမြို့နှင့် တပ်ကုန်းမြို့တို့၏ ဒီဇယ်ဈေးနှုန်းများမှာ အဆင့်မြင့်ဒီဇယ်ဈေးနှုန်းများ ဖြစ်ပါသည်