စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

နောက်ခံသမိုင်းအကျဉ်းချုပ်

၁။    စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဌာနသည် ၁၉၇၂ ခုနှစ်မတိုင်မီက  အမျိုးသား စီမံကိန်းဝန်ကြီးဌာနနှင့် ဘဏ္ဍာရေးနှင့် အခွန်တော်ဝန်ကြီးဌာနဟူ၍ ဝန်ကြီးဌာန (၂)ဌာန အဖြစ် တည်ရှိခဲ့ပါသည်။
၂။    အမျိုးသားစီမံကိန်းဝန်ကြီးဌာနသည်    လွတ်လပ်ရေးရပြီးစတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး အခြေအနေကို ပြန်လည်ထူထောင်ရန် နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး တို့နှင့် စပ်လျဉ်းသော ဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံကိန်းအရပ်ရပ်ကို စိစစ်ပြုစုရေးဆွဲရန်အတွက် အမျိုးသား စီမံကိန်း၀န်ကြီးဌာန ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ သို့သော် အမျိုးသားစီမံကိန်း၀န်ကြီးဌာနသည် စက်မှုလက်မှု၀န်ကြီးဌာနနှင့်တွဲ၍ လည်းကောင်း၊  သာသနာရေးနှင့် ပြည်ထောင်စု ယဉ်ကျေးမှု၀န်ကြီးဌာနနှင့် တွဲ၍လည်းကောင်း၊ ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာနနှင့် တွဲ၍ လည်းကောင်း တည်ရှိခဲ့ပါသည်။ 
၃။    ၁၉၆၄ ခုနှစ်မှစ၍ အမျိုးသား စီမံကိန်း၀န်ကြီးဌာန အနေနှင့် သီးသန့်တည်ရှိခဲ့ပါသည်။ ၁၉၇၂ခုနှစ်မတိုင်မီ အမျိုးသားစီမံကိန်း ဝန်ကြီးဌာနကို ဦးစီး ဌာန/ အဖွဲ့အစည်း (၅)ခု ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားရှိပြီး အမျိုးသား စီမံကိန်းဝန်ကြီး ဌာနသည် နိုင်ငံတော်၏ စီးပွားရေးစာချုပ်များကိုစီစစ်ခြင်း၊ စီမံကိန်းများညှိနှိုင်းခြင်း၊ နိုင်ငံခြားမှ စီးပွားရေးပူးပေါင်းမှု အကူအညီများနှင့် ကုလသမဂ္ဂကျွမ်းကျင်မှု အကူအညီများ ရယူရန် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက် ပေးခဲ့ပါ သည်။
၄။    ဘဏ္ဍာရေးနှင့် အခွန်တော်ဝန်ကြီးဌာန ကို ၁၉၇၂ ခုနှစ်မတိုင်မီကာလတွင် ဘဏ္ဍာရေးနှင့် အခွန်တော် ဝန်ကြီးဌာန အမည်ဖြင့် ဝန်ကြီးရုံး၊ ငွေစာရင်း စစ်ရုံးများအပါအဝင် ဌာနအဖွဲ့အစည်း လုပ်ငန်း (၁၇) ခုဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ငွေကြေးစနစ်နှင့်စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ရှိစေရန် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
၅။    တော်လှန်ရေးအစိုးရလက်ထက် ၁၉၇၂ခုနှစ်၊ အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်သစ် ဖော်ထုတ်ရေး အစီအစဉ်အရ အမျိုးသားစီမံကိန်းဝန်ကြီးဌာနနှင့် ဘဏ္ဍာရေးနှင့်အခွန်တော်ဝန်ကြီးဌာနတို့ကို ပေါင်းစပ်၍ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနဟု ခေါ်တွင်ခဲ့ပြီး ဝန်ကြီးဌာန၏ ပင်ရင်း လုပ်ငန်း များကို ဆောင်ရွက်ရန် ဦးစီးဌာန/ အဖွဲ့အစည်း/ လုပ်ငန်း(၁၅)ခု ဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့ ပါသည်။ 
၆။    နိုင်ငံတော်မှ ပြောင်းလဲကျင့်သုံးသော စီးပွားရေးစနစ်သစ်နှင့် လိုက်လျော ညီထွေစွာ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းများကို ထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ၁၉၉၃ ခုနှစ်တွင် စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာနအား အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့်စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဝန်ကြီး ဌာနနှင့် ဘဏ္ဍာရေးနှင့် အခွန်ဝန်ကြီးဌာနများအဖြစ် ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ အမျိုးသား စီမံကိန်းနှင့်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ၀န်ကြီးဌာနလက်အောက်တွင် ဦးစီးဌာန/ အဖွဲ့အစည်း (၇) ခုဖြင့်ဖွဲ့စည်း ထားရှိခဲ့ပြီး ဘဏ္ဍာရေးနှင့်အခွန်၀န်ကြီးဌာနလက်အောက်တွင် အောက်ပါ လုပ်ငန်း ဌာနကြီး (၆)ခုနှင့် ဦးစီးဌာန (၆)ခု စုစုပေါင်းဌာနကြီး (၁၂)ခုတို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်း၍လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
၇။    ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် ဘဏ္ဍာရေးနှင့်အခွန်၀န်ကြီးဌာနကို ဘဏ္ဍာရေး၀န်ကြီးဌာနအဖြစ် အမည် ပြောင်းလဲခဲ့ပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ကိုလည်း ဘဏ္ဍာရေး၀န်ကြီးဌာနအောက်မှ ခွဲထွက်၍ သီးခြားဖွဲ့စည်းခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲသည့် ဖွဲ့စည်းပုံအရ ဘဏ္ဍာရေး၀န်ကြီးဌာန လက်အောက်တွင် လုပ်ငန်း (၁) ခုနှင့် ဦးစီးဌာန (၂) ခုတိုးချဲ့၍ လုပ်ငန်းဌာနကြီး(၅)ခုနှင့် ဦးစီး ဌာန(၈)ခု စုစုပေါင်းဌာနကြီး (၁၃) ခုဖြင့် ဖွဲ့စည်း ထားပါသည်။
၈။    ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် လုပ်ငန်းများ ကျစ်လစ်သိပ်သည်းစွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် လုပ်ငန်းသဘော သဘာဝချင်း ဆက်စပ်တူညီသည့် ဝန်ကြီးဌာနများကို ပေါင်းစည်းမှုအရ အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၀န်ကြီးဌာနနှင့် ဘဏ္ဍာရေး ၀န်ကြီးဌာန(၂)ခုတို့အား စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေး၀န်ကြီးဌာန(၁)ခုတည်းအဖြစ် ပြန်လည်ပူးပေါင်း၍ အောက်ပါ ဦးစီးဌာန/လုပ်ငန်း/ အဖွဲ့အစည်း (၁၈)ခုဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်-
    (က)    စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၊
    (ခ)    စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့်တိုးတက်မှုအစီရင်ခံရေးဦးစီးဌာန၊
    (ဂ)    ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၊
    (ဃ)    ဗဟိုစက်ပစ္စည်းစာရင်းအင်းနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊
    (င)    အမျိုးသားမှတ်တမ်းများမော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာန၊
    (စ)    မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်၊
    (ဆ)    မြန်မာ့နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ်၊
    (ဇ)    မြန်မာ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကူးသန်းရောင်း၀ယ်ရေးဘဏ်၊
    (ဈ)    မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း၊
    (ည)    ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းဦးစီးဌာန၊
    (ဋ)    ငွေတိုက်ဦးစီးဌာန၊
    (ဌ)    ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၊
    (ဍ)    အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၊
    (ဎ)    ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊
    (ဏ)    ပင်စင်ဦးစီးဌာန၊
    (တ)    အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့ရုံး၊
    (ထ)    ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးကော်မရှင်ရုံး၊
    (ဒ)    မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်
၉။    စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် နိုင်ငံတော်ကချမှတ်ထားသည့် မူဝါဒများနှင့် အညီ နိုင်ငံတော်နှင့် ပြည်သူတို့၏ လူမှုစီးပွားလျှင်မြန်စွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအတွက် ငွေကြေး ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍများ၊ ဘဏ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍများ၊ ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာငွေစီမံခန့်ခွဲမှုကဏ္ဍ၊ ခေတ်မီ အခွန်အကောက်စနစ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေး၊ စီးပွားရေး၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေသည့် ကဏ္ဍအသီးသီးအတွက် စီမံကိန်းများရေးဆွဲ ခြင်း၊ ပြည်တွင်း/ပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်း၍ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်ခြင်း လုပ်ငန်းများ တွင် စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင် ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါ သည်။