ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့်စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့ရုံး

Revenue Appellate Tribunal Logo

တည်‌နေရာနှင့်နောက်ခံသမိုင်းအကျဉ်းချုပ်

၁။ ရုံးအမှတ်(၄၆) နေပြည်တော်တွင်တည်ရှိပါသည်။

၂။ ၁၉၅၄ ခုနှစ်မှစ၍ အမြတ်ခွန်အယူခံရုံးကို အမြတ်ခွန်အက်ဥပဒေပုဒ်မ ၅(က) အရ ဖွဲ့စည်းပြီး အမြတ်ခွန် အယူခံမှုများကို ကြားနာစီရင် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

၃။ ၁၉၇၂ ခုနှစ်တွင် စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ (၂၃-၁ဝ-၇၂) ရက်စွဲပါ အမိန့်‌ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၂၉ အရ၊ ဥက္ကဌ အပါအဝင် အဖွဲ့ဝင် (၄)ဦးပါဝင်‌သော အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းပြီး၊ အမြတ်ခွန်အယူခံမှုများသာမက အ‌ကောက်ခွန်၊ ယစ်မျိုးခွန်၊ တံဆိပ်‌ခေါင်းခွန်စ‌သော အခွန်အ‌ကောက်ဆိုင်ရာ အမှုများနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အယူခံမှုများ၊ ပြင်ဆင်မှုများ၊ ပြန်လည်သုံးသပ်မှု များနှင့် တရားရုံးချုပ်သို့လွှဲအပ်‌ပေးရန် လျှောက်ထားသည့် လွှဲအပ်မှုများကို ‌ဆောင်ရွက် ဆုံးဖြတ်‌ ပေးခဲ့ပါသည်။ထိုအမိန့်ကြော်ငြာစာအရ အမြတ်ခွန်အယူခံခုံရုံးမှ အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့ရုံးဟူ၍ ပြောင်းလဲ သတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။

၄။ ၁၉၇၆ ခုနှစ်၊ အမြတ်ခွန်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၀၊ ပုဒ်မခွဲ (ဃ)အရ ၀န်ကြီးအဖွဲ့၏ (၁၁-၁၂-၁၉၇၆)  ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် - ၁၂ ဖြင့် ၀န်ကြီးအဖွဲ့မှ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ ဖြစ်သော စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေး၀န်ကြီးဌာန၊ ၀န်ကြီး -ဥက္ကဌ၊ လူမှု၀န်ထမ်း၀န်ကြီးဌာန၊ ၀န်ကြီး- အဖွဲ့၀င်၊ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေး၀န်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယ၀န်ကြီး- အဖွဲ့၀င် တို့ပါ၀င်စေလျက် အခွန်အယူခံ ခုံအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

၅။ နိုင်ငံတော်ကို တပ်မ‌တော်မှ တာဝန်ယူပြီး‌နောက် ၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင် ပြည်‌ထောင်စုမြန်မာ နိုင်ငံတော်အစိုးရအဖွဲ့၏ (၂၈-၇-၈၉) ရက်စွဲပါ အမိန့်‌ကြော်ငြာစာအမှတ် (၆/၈၉) အရအခွန်အယူခံ ခုံအဖွဲ့ကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည် -

 • အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့ရုံး ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် - ဥက္ကဌ
 • ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ်က ရွေးချယ်၍ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာ ရေး၀န်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စု၀န်ကြီးကခန့်ထားသည့်ပြည်ထောင်စု တရားလွှတ်တော်ချုပ်ရုံးမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးတစ်ဦး - အဖွဲ့၀င်
 • ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ကရွေးချယ်၍ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေး ၀န်ကြီးဌာန ၊ ပြည်ထောင်စု၀န်ကြီးက ခန့်ထားသည့် ပြည်ထောင်စု စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးတစ်ဦး - အဖွဲ့၀င်

၆။ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့မှ ၃၁-၅-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၅၄/၂၀၁၇ ဖြင့် အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့အား အောက်ပါအတိုင်း ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်-  

 • ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ၊ အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့ရုံး - ဥက္ကဌ 
 • ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ရုံးမှ - ညွှန်ကြားရေးမှူး(၁)ဦး - အဖွဲ့ဝင် 
 • စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနက တာဝန်ပေးအပ်သည့်  ညွှန်ကြားရေးမှူး(၁)ဦး (ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနနှင့်  အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမပါ)

အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့၏ တာ၀န်၀တ္တရားနှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ

၇။ အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့ရုံးသည် အခွန်ကောက်ဆိုင်ရာဥပဒေများအရ အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့သို့ တင်သွင်း လာသော အယူခံအမှုများ၊ ပြင်ဆင်မှုများ၊ ပြန်လည်သုံးသပ်မှုများနှင့်လွှဲအပ်မှုများကို နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဖြေရှင်းရမည့်အချက် ရှိ/မရှိ ကြားနာစိစစ်လျက်၊ ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ရုံးသို့ တင်ပေး သင့်/မသင့် ဆုံးဖြတ်ရန်ဖြစ်သည်။

၈။ အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့နှင့်သက်ဆိုင်သော အခွန်အကောက်ဆိုင်ရာဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများမှာ အောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

 • (က) ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေ
 • ( ခ ) ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပဒေ
 • ( ဂ ) အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေ
 • (ဃ) နှစ်စဉ်ပြဋ္ဌာန်းသည့် ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက်ဆိုင်ရာဥပဒေ
 • ( င ) ပင်လယ်ကြောင်းအကောက်ခွန်အက်ဥပဒေ
 • ( စ ) ကုန်းလမ်းအကောက်ခွန်အက်ဥပဒေ
 • (ဆ) အထက်ပါဥပဒေများအရ ထုတ်ပြန်သည့် နည်းဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်း၊ အမိန့်၊ ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်နှင့်ညွှန်ကြားချက်စသည်များ

၉။ အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့က ကြားနာစစ်ဆေးစီရင်ဆုံးဖြတ်သောမှုခင်းများတွင် အမှုအကြောင်းအချက် (Question of Facts)နှင့်ပတ်သက်၍ အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့၏ အဆုံးအဖြတ်သည် အပြီးသတ် (Final) ဖြစ်သည်။

အခွန်အယူခံခြင်းအ‌ကြောင်းသိ‌ကောင်းစရာ

၁၀။ တည်ဆဲအခွန်အ‌ကောက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများအရ အခွန်စည်းကြပ်ခြင်း၊ ဒဏ်‌ငွေတပ်ရိုက်ခြင်း၊ ပစ္စည်းနှင့်ယာဉ်များကို ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာအဖြစ် သိမ်းဆည်းခြင်းတို့အပါအ၀င် ၄င်းအချက်များ အပေါ် တွင် ကျေနပ်မှုမရှိပါက ပင်လယ်ကြောင်းအ‌ကောက်ခွန် ဥပဒေပုဒ်မ ၁၈၈၊ ဝင်‌ငွေခွန်ဥပဒေပုဒ်မ ၃၃(က) နှင့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ဥပ‌ဒေပုဒ်မ ၁၉(က)(၂) တို့အရ အယူခံတက်‌ရောက်နိုင်ပါသည်။

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အယူခံမှုများ

ဝင်‌ငွေခွန်အယူခံမှု

၁၁။ အယူခံသူအခွန်ထမ်း သို့မဟုတ် မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးသည် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး သို့မဟုတ် အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆိုင်ရာ အခွန်ရုံးဌာနမှူး (သို့မဟုတ်) အခွန်ထမ်းကြီးများဆိုင်ရာ အခွန်ရုံးဌာနမှူးမှ ချမှတ်သည့်အမိန့်ကို မ‌ကျေနပ်လျှင် အခွန် သည် ကျပ် ၁၀၀,၀၀၀/- အထက်ဖြစ်ပါက ဝင်‌ငွေခွန်ဥပ‌ဒေပုဒ်မ ၃၃ (က) အရ အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့သို့ ယင်းအမိန့်ရရှိသည့်‌နေ့မှစ၍ ရက်‌ပေါင်း‌ခြောက်ဆယ်အတွင်း အယူခံဝင်ရောက် နိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ အယူခံဝင်‌ရောက်ရာတွင် အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့က သတ်မှတ်သည့်ပုံစံဖြင့် တင်သွင်းရမည်ဖြစ်ပြီး အခွန်ထမ်း က အယူခံဝင်လျှင် အခ‌ကြေးငွေကျပ်တစ်ထောင် ပေးသွင်းပြီးဖြစ်‌ကြောင်း အ‌ထောက်အထား တစ်ပါ တည်း ပါရှိရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အယူခံရာတွင် ကာလစည်းကမ်းသတ်ရက် ကျော်လွန်ပြီး အမှုတင်သွင်း လာပါက လုံ‌လောက်သောအကြောင်းရှိလျှင် အယူခံလွှာကိုလက်ခံနိုင် ကြောင်း ယင်းဥပဒေပုဒ်မ ၃၃ (ခ) တွင် ပြဌာန်းထားပါသည်။

၁၂။ အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့၏ အမိန့်မှ ဥပ‌ဒေကြောင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ‌ဖြေရှင်းရမည့်အချက် တစ်ခုခု ‌ပေါ်ပေါက်လျှင် ၀င်ငွေခွန်ဥပဒေပုဒ်မ ၃၄ (က)အရ အခွန်ထမ်းကဖြစ်စေ၊ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အခွန်ဦးစီးဌာမှူး သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီများဆိုင်ရာအခွန်ရုံးဌာနမှူးကဖြစ်‌စေ၊  ပြည်ထောင်စု တရားလွှတ်တော်ချုပ်သို့အဆုံးအဖြတ်အတွက် လဲွှအပ်‌ပေးရန် အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့ထံသို့ ယင်းအဖွဲ့ ၏အမိန့်ရရှိသည့်‌နေ့မှ ရက်‌ပေါင်း (၆ဝ) အတွင်း အဆိုပြုနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်အယူခံမှု   

၁၃။ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပ‌ဒေပုဒ်မ ၁၉ (က) (၂)နှင့် ပုဒ်မ ၁၉(ခ) အရ၊ အခွန်ထမ်း သို့မဟုတ် မြို့နယ် အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးမှ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး  သို့မဟုတ်  အလယ်အလတ် အခွန်ထမ်းများဆိုင်ရာ အခွန်ရုံးဌာနမှူး (သို့မဟုတ်)အခွန်ထမ်းကြီးများဆိုင်ရာ အခွန်ရုံးဌာနမှူး၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အရ အခွန်ကျပ် ၁၀၀၀၀၀/- ထက်ပိုလျှင် အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့သို့ ယင်းအမိန့် လက်ခံရရှိ သည့်‌နေ့မှစ၍ ရက်ပေါင်းခြောက်ဆယ်အတွင်း စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ အယူခံဝင်‌ရောက် နိုင်ပါသည်။အယူခံရာတွင် ကာလစည်းကမ်းသတ်ရက်ကျော်လွန်ပြီး အမှုတင်သွင်းလာပါက လုံလောက် သော အကြောင်းရှိလျှင် အယူခံလွှာကို လက်ခံနိုင်ကြောင်း ယင်းဥပဒေပုဒ်မ ၁၉(ဂ)တွင် ပြဌာန်း ထားပါသည်။ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် အယူခံမှုတွင် လဲွှအပ်မှုလျှောက်ထားခွင့်မရှိပါ။ ယင်းဥပဒေပုဒ်မ ၁၉(က)(၃)အရ အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်မှ‌ ပေါ်ပေါက်သည့် ဥပ‌ဒေရေးရာ ပြဿနာနှင့် စပ်လျဉ်းလျှင် ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်သို့ အယူခံတက်‌ရောက်နိုင်ပါသည်။

အထူးကုန်စည်ခွန်အယူခံမှု

၁၄။ အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေပုဒ်မ ၂၁ (က) (၂) နှင့် ၂၁ (ဂ) တို့အရ အခွန်ထမ်း သို့မဟုတ် မြို့နယ် အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးသည် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး သို့မဟုတ် ပြည်ထောင်စု နယ်မြေအခွန် ဦးစီးဌာနမှူး သို့မဟုတ် အခွန်ထမ်းကြီးများဆိုင်ရာ အခွန်ရုံးဌာနမှူး သို့မဟုတ် အလယ် အလတ်အခွန်ထမ်းများဆိုင်ရာ အခွန်ရုံးဌာနမှူး၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ပြီး အခွန်ကျပ် သိန်းတစ်ရာထက် ပိုလျှင် အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့သို့ ယင်းအမိန့် လက်ခံရရှိသည့်နေ့မှစ၍ ရက်ပေါင်း (၆၀) အတွင်း အယူခံ ဝင်ရောက်နိုင်ပါသည်။

၁၅။ အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့၏ အမိန့်မှ ဥပဒေကြောင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဖြေရှင်းရမည့်အချက်တစ်ခုခု ပေါ် ပေါက်လျှင်  အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေပုဒ်မ ၂၁ (ဈ)  အရ အယူခံသူကဖြစ်စေ၊  တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေအခွန်ဦးစီးဌာနမှူးသို့မဟုတ်အခွန်ထမ်းကြီးများဆိုင်ရာအခွန်ရုံးဌာနမှူး သို့မဟုတ် အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆိုင်ရာ အခွန်ရုံးဌာနမှူးကဖြစ်စေ၊ ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ် သို့အဆုံးအဖြတ်အတွက် လွှဲအပ်ပေးရန် အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့ထံသို့ ယင်းအဖွဲ့၏ အမိန့် ရရှိသည့်နေ့မှ ရက်ပေါင်း (၆၀)အတွင်း အဆိုပြုနိုင်ပါသည်။

အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အယူခံမှုများ

အ‌ကောက်ခွန်အယူခံမှု

၁၆။ ပင်လယ်‌ကြောင်းအကောက်ခွန်အက်ဥပဒေနှင့် ကုန်လမ်းအ‌ကောက်ခွန် အက်ဥပ‌ဒေတို့အရ၊ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ ပစ္စည်းများနှင့်ယာဉ်များအား ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာသိမ်းဆည်းခြင်း၊ ဒဏ်ငွေတပ် ရိုက်ခြင်းတို့အပေါ် အယူခံတက်‌ရောက်နိုင်ပါသည်။ ပင်လယ်ကြောင်းအကောက်ခွန် အက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၈၈ အရ အယူခံဝင်‌ရောက်ရာတွင် အကောက်ခွန်အရာရှိတစ်ဦးက ချမှတ်သောအမိန့် (သို့မဟုတ်) ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သည့်နေ့မှစ၍ တစ်လအတွင်း အယူခံ၀င်ရောက်နိုင်ပြီး လုံ‌လောက်သောအ‌ကြောင်း ရှိပါက သုံးလထက်မပိုသောကာလအထိ အယူခံကာလကို တိုးမြှင့်ပေးနိုင်ကြောင်း ပြဌာန်းထားပါ သည်။ သို့ရာတွင် အယူခံဝင်သူ ပစ္စည်းပိုင်ရှင်သည် မူလဆုံးဖြတ်ချက် (သို့မဟုတ်) အမိန့်အရ ပေးဆောင်ရန်ရှိ‌သော အ‌ကောက်ခွန် သို့မဟုတ် ဒဏ်‌ငွေကို‌ပေးသွင်းပြီးမှ အယူခံဝင်ခွင့် ရှိ‌ကြောင်း ပင်လယ်ကြောင်း အကောက်ခွန်အက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၈၉ တွင်ပြဌာန်းထားပါသည်။

၁၇။    အယူခံဝင်ရောက်ရာတွင် အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့၏ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ တင်သွင်းရန် ဖြစ် ပါသည်။ ထိုသို့တင်သွင်းလာ‌သော အယူခံမှုများအား နှစ်ဖက်‌ခေါ်ယူ ကြားနာပြီး‌နောက် သင့်လျော် သော အမိန့်ကိုချမှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

၁၈။    ပင်လယ်ကြောင်းအကောက်ခွန်အက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၉၁(၁) အရ အကောက်ခွန်အရာရှိ သို့မဟုတ် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး သို့မဟုတ် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် မိမိသဘော အလျောက်ဖြစ်စေ၊ သက်ဆိုင်သူ၏ လျှောက်ထားချက်အရဖြစ်စေ၊ မိမိကိုယ်တိုင်ချမှတ်ခဲ့သော အမိန့် သို့မဟုတ် လက်ရှိရာထူးတွင် ယခင်ကဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် အရာရှိက ချမှတ်ခဲ့သောအမိန့်ကို ပြန်လည် သုံးသပ်၍ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်း၊ အတည်ပြုခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်သည်။ (သို့ရာတွင် ပြန်လည် သုံးသပ်ပြီး ချမှတ်သော အမိန့်ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခွင့် မရှိပေ။)

၁၉။    ထို့ပြင် ပင်လယ်ကြောင်း အကောက်ခွန်အက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၉၁(၂)(ခ) အရ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဌာနသည် မည်သည့်အချိန်မဆို သက်ဆိုင်သူ၏ လျှောက်ထားချက်အရဖြစ်စေ၊ အခြားနည်းဖြင့်ဖြစ်စေ အကောက်ခွန်အရာရှိ တစ်ဦးဦး သို့မဟုတ် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဆောင်ရွက် ခဲ့သော အမှုတွဲမှတ်တမ်းကို ဆင့်ခေါ်၍ ဆုံးဖြတ်ချက် သို့မဟုတ် အမိန့်ချမှတ်ခြင်းတွင် အမှုဆောင် ရွက်ပုံမှန်ကန်ခြင်း၊ တရားဥပဒေနှင့်ညီညွတ်ခြင်း၊ တရားမျှတမှု စသည်တို့ ရှိမရှိကို ကိုယ်တိုင် ကျေနပ် အောင်စစ်ဆေး၍ သင့်လျော်သည် ထင်မြင်သောအမိန့်ကို ချမှတ်နိုင်ပါသည်။ သို့ရာတွင် မူလဆုံးဖြတ်ချက် သို့မဟုတ် အမိန့်ကိုပြင်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ်ပယ်ဖျက်ခြင်း မပြုလုပ်မီ အဆိုပါအမိန့်  သို့မဟုတ် ဆုံးဖြတ်ချက်ကို မည်သည့်အကြောင်းကြောင့် ပြင်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် ပယ်ဖျက်ခြင်း မပြုလုပ်သင့်ကြောင်းကို သက်ဆိုင်သူအား စာဖြင့်လျှောက်လဲခွင့်ပေးရမည်။ သို့ရာတွင် နှုတ်ဖြင့် လျှောက်လဲခွင့်မပြုရ။ သို့သော်အမှုတွင် သက်ဆိုင်သူများသည် ပုဒ်မ ၁၈၈ အရ အယူခံပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံးခြင်းနှင့် ပုဒ်မ ၁၈၉ ပါ ပြဌာန်းချက်များအရ လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ကို မပြုလုပ်လျှင် ဤပုဒ်မခွဲအရ တင်သွင်းသော လျှောက်လွှာကို လက်ခံစဉ်းစားခြင်းမပြုရ။