ဥပဒေများ

AttachmentSize
PDF icon မြန်မာနိုင်ငံ၏ဘဏ္ဍာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်း1.64 MB
PDF icon 2018-2019 Budget Law.pdf1.81 MB
PDF icon 2018 Union Budget Law.pdf21.31 MB
PDF icon 2017 Union Budget Law2.27 MB
PDF icon 2016 Union Budget Law.pdf3.38 MB
PDF icon 2016 Union Budget Law (amend).pdf2.08 MB
PDF icon 2015 Union Budget Law.pdf3.98 MB
PDF icon 2014 Union Budget Law.pdf2.89 MB
PDF icon 2013 Union Budget Law.pdf2.89 MB
PDF icon 2012 Union Budget Law.pdf2.38 MB
PDF icon 2011 Union Budget Law.pdf4.41 MB
PDF icon SG Law 2011-2012.pdf342.55 KB
PDF icon SG Law 2012-2013.pdf441.71 KB
PDF icon SG Law 2013-2014.pdf427.69 KB
PDF icon SG Law 2014-2015.pdf442.6 KB
PDF icon SG Law 2015-2016.pdf583.86 KB
PDF icon SG Law 2016-2017.pdf604.95 KB
PDF icon SG Law 2017-2018.pdf5.97 MB
PDF icon 2018-2019 law_Yangon.pdf525.15 KB
PDF icon 2018-2019 BE Law-Sagaing.pdf7.47 MB
PDF icon 2018-2019 BE Law_Tainthariyi.pdf5.19 MB
PDF icon 2018-2019 BE Law_Shan.pdf6.28 MB
PDF icon 2018-2019 BE law_Rakhine.pdf392.74 KB
PDF icon 2018-2019 BE Law_Mon.pdf5.8 MB
PDF icon 2018-2019 BE Law_MDY.PDF7.79 MB
PDF icon 2018-2019 BE Law_Magway.pdf5.83 MB
PDF icon 2018-2019 BE Law_Kayin.PDF9.83 MB
PDF icon 2018-2019_BE amend Law_Magway.pdf1.36 MB
PDF icon 2018-2019 BE Law_Kachin.pdf671.09 KB
PDF icon 2018-2019 BE Law_Chin.pdf270.63 KB
PDF icon 2018-2019 BE Law_Bago.pdf812.29 KB
PDF icon 2018-2019 BE Law_AYA.pdf2.52 MB
PDF icon 2018-2019 BE Law _Kayah.pdf264 KB
PDF icon 2018 BE law_AYA.pdf2.41 MB
PDF icon 2018 BE Law_Bago.pdf615.89 KB
PDF icon 2018 BE Law_Chin.pdf325.67 KB
PDF icon 2018 BE Law_Kachin.pdf678.87 KB
PDF icon 2018 BE Law_Kayin.PDF9.63 MB
PDF icon 2018 BE Law_Kayah.pdf152.65 KB
PDF icon 2018 BE Law_Magway.pdf5.98 MB
PDF icon 2018 BE Law_Mon.pdf5.56 MB
PDF icon 2018 BE Law_Rakhine.pdf230.04 KB
PDF icon 2018 BE Law_Shan.pdf5.93 MB
PDF icon 2018 BE Law_Tainthariyi.pdf5.46 MB
PDF icon 2018 BE Law_Yangon.pdf667.7 KB
PDF icon 2018 BE Law-Sagaing.pdf6.22 MB
PDF icon 2018(April-Sep) BE Law_MDY.PDF7.7 MB
PDF icon 2017-2018 SG Law_Kachin.pdf251.39 KB
PDF icon 2017 BE Law_Kachin.pdf678.3 KB
PDF icon 2017-2018 SG Law_Kayah.pdf98.98 KB
PDF icon 2017 BE law_Kayah.pdf2.35 MB
PDF icon 2017-2018 SG Law_Kayin.PDF3.84 MB
PDF icon 2017 BE Law_Kayin.PDF9.88 MB
PDF icon 2017-2018 SG Law_Chin.pdf107.37 KB
PDF icon 2017 BE Law_Chin.pdf329.97 KB
PDF icon 2017-2018 SG Law-Sagaing.pdf1.75 MB
PDF icon 2017 BE Law-Sagaing.pdf6.25 MB
PDF icon 2017-2018 SG Law_Tainthariyi.pdf1.87 MB
PDF icon 2017 BE Law_Tainthariyi.pdf7.29 MB
PDF icon 2017-2018 SG Law_Bago.pdf214 KB
PDF icon 2017 BE Budget Law_Bago.pdf797.77 KB
PDF icon 2017-2018 SG Law_Magway.pdf1.79 MB
PDF icon 2017 BE Law_Magway.pdf5.59 MB
PDF icon 2017-2018 SG Law_MDY.PDF2.86 MB
PDF icon 2017 BE Law_MDY.PDF7.98 MB
PDF icon 2017-2018 SG Law_Mon.pdf1.45 MB
PDF icon 2017 BE Law_Mon.pdf4.99 MB
PDF icon 2017-2018 SG Law_Rakhine.pdf131.14 KB
PDF icon 2017 BE Law_Rakhine.pdf221.22 KB
PDF icon 2017-2018 SG law_Yangon.pdf206.07 KB
PDF icon 2017 BE Law_Yangon.pdf582.07 KB
PDF icon 2017-2018 SG Law_Shan.pdf2.55 MB
PDF icon 2017 BE Law_Shan.pdf6.1 MB
PDF icon 2017-2018 SG law_AYA.pdf863.33 KB
PDF icon 2017 BE law_AYA.pdf2.61 MB
PDF icon 2016-2017 SG Law_Kachin.pdf235.81 KB
PDF icon 2016 BE Law -ammend_Kachin.pdf391.87 KB
PDF icon 2016 BE Law_Kachin.pdf679.46 KB
PDF icon 2016-2017 SG Law_Kayah.pdf603.89 KB
PDF icon 2016 BE_Amend Law_Kayah.pdf529.57 KB
PDF icon 2016 BE Law_Kayah.pdf2.03 MB
PDF icon 2016-2017 SG Law_Kayin.PDF3.77 MB
PDF icon 2016_BE Law amend_Kayin.PDF4.45 MB
PDF icon 2016 BE Law_Kayin.PDF7.17 MB
PDF icon 2016-2017-SG Law_Chin.pdf107.04 KB
PDF icon 2016_BE Law -amend-_Chin.pdf172.07 KB
PDF icon 2016 BE Law_Chin.pdf248.8 KB
PDF icon 2016-2017 SG Law-Sagaing.pdf1.9 MB
PDF icon 2016_BE Amend BE Law-Sagaing.pdf2.23 MB
PDF icon 2016 BE Law-Sagaing.pdf5.84 MB
PDF icon 2016-2017 SG Law_Tainthariyi.pdf1.71 MB
PDF icon 2016_BE Law amend__Tainthariyi.pdf1.91 MB
PDF icon 2016 BE Law_Tainthariyi.pdf7.01 MB
PDF icon 2016-2017 SG Law_Bago.pdf290.16 KB
PDF icon 2016 BE Law-Amended_Bago.pdf386.5 KB
PDF icon 2016 BE Law_Bago.pdf23.77 MB
PDF icon 2016-2017 SG Law_Magway.pdf2.13 MB
PDF icon 2016_BE Law Amend_Magway.pdf2.44 MB
PDF icon 2016 BE Law_Magway.pdf5.67 MB
PDF icon 2016-2017 SG Law_MDY.PDF3.41 MB
PDF icon 2016_BE Amended Law_MDY.PDF5.86 MB
PDF icon 2016 BE Law_MDY.PDF7.89 MB
PDF icon 2016-2017 SG Law_Mon.pdf1.38 MB
PDF icon 2016_BE Law Amend_Mon.pdf1.83 MB
PDF icon 2016 BE Law_Mon.pdf4.68 MB
PDF icon 2016-2017 SG Law_Rakhine.pdf104.01 KB
PDF icon 2016_BE Law amended_Rakhine.pdf8.21 MB
PDF icon 2016 BE law_Rakhine.pdf242.6 KB
PDF icon 2016-2017 SG law_Yangon.pdf213.9 KB
PDF icon 2016 Laws_ ammend_Yangon.pdf325.71 KB
PDF icon 2016 BE law_Yangon.pdf1.32 MB
PDF icon 2016-2017 SG Law_Shan.pdf2.31 MB
PDF icon 2016_BE Law amend_Shan.pdf1.84 MB
PDF icon 2016 BE Law_Shan.pdf5.45 MB
PDF icon 2016-2017 SG law_AYA.pdf886.57 KB
PDF icon 2016_BE Law-amend_AYA.pdf1.37 MB
PDF icon 2016 BE law_AYA.pdf2.18 MB
PDF icon 2015-2016 SG Law_Kachin.pdf164.79 KB
PDF icon 2015 BE Law_Kachin.pdf688.05 KB
PDF icon 2015-2016 SG Law_Kayah.pdf603.37 KB
PDF icon 2015 BE Law_Kayah.pdf1.91 MB
PDF icon 2015-2016 SG Law_Kayin.PDF2.16 MB
PDF icon 2015 BE Law_Kayin.PDF6.47 MB
PDF icon 2015-2016 SG Law_Chin.pdf95.27 KB
PDF icon 2015 BE Law_Chin.pdf1008.38 KB
PDF icon 2015-2016 SG Law-Sagaing.pdf1.98 MB
PDF icon 2015 BE Law-Sagaing.pdf5.69 MB
PDF icon 2015-2016 SG Law_Tainthariyi.pdf878.24 KB
PDF icon 2015 BE Law_Tainthariyi.pdf4.28 MB
PDF icon 2015-2016 SG Law_Bago.pdf210.1 KB
PDF icon 2015 BE Law_Bago.pdf23.69 MB
PDF icon 2015-2016 SG Law_Magway.pdf1.32 MB
PDF icon 2015 BE Law_Magway.pdf4.5 MB
PDF icon 2015-2016 SG Law_MDY.PDF3.68 MB
PDF icon 2015 BE Law_MDY.PDF9.43 MB
PDF icon 2015-2016 SG Law_Mon.pdf1.45 MB
PDF icon 2015 BE law_Mon.pdf5.04 MB
PDF icon 2015-2016 SG Law_Rakhine.pdf4.1 MB
PDF icon 2015 BE Law_Rakhine.pdf15.55 MB
PDF icon 2015-2016 SG law_Yangon.pdf179.69 KB
PDF icon 2015 BE law_Yangon.pdf540.24 KB
PDF icon 2015-2016 SG Law_Shan.pdf1.6 MB
PDF icon 2015 BE Law_Shan.pdf5.24 MB
PDF icon 2015-2016 SG law_AYA.pdf976.04 KB
PDF icon 2015 BE law_AYA.pdf3.47 MB
PDF icon 2014-2015 SG Law_Kachin.pdf197.97 KB
PDF icon 2014 BE Law_Kachin.pdf719.52 KB
PDF icon 2014-2015 SG Law_Kayah.pdf683.08 KB
PDF icon 2014 BE Law_Kayah.pdf2.04 MB
PDF icon 2014-2015 SG Law_Kayin.PDF2.48 MB
PDF icon 2014 BE Law_Kayin.PDF6.47 MB
PDF icon 2014-2015 SG Law_Chin.pdf558.23 KB
PDF icon 2014 BE Law_Chin.pdf1.87 MB
PDF icon 2014-2015 SG Law-Sagaing.pdf1.93 MB
PDF icon 2014 BE Law-Sagaing.pdf5.86 MB
PDF icon 2014-2015 SG Law_Tainthariyi.pdf2.05 MB
PDF icon 2014 BE Law_Tainthariyi.pdf4.94 MB
PDF icon 2014-2015 SG Law_Bago.pdf23.56 MB
PDF icon 2014 BE Law_Bago.pdf475.54 KB
PDF icon 2014-2015 SG Law_Magway.pdf1.63 MB
PDF icon 2014 BE Law_Magway.pdf4.97 MB
PDF icon 2014-2015 SG Law_MDY.PDF3.44 MB
PDF icon 2014 BE Law_MDY.PDF12.42 MB
PDF icon 2014-2015 SG law_Mon.pdf1.45 MB
PDF icon 2014 BE law_Mon.pdf5.19 MB
PDF icon 2014-2015 SG Law_Rakhine.pdf158.36 KB
PDF icon 2014 BE Law_Rakhine.pdf242.1 KB
PDF icon 2014-2015 SG law_Yangon.pdf205.57 KB
PDF icon 2014 BE law_Yangon.pdf566.01 KB
PDF icon 2014-2015 SG Law_Shan.pdf2.14 MB
PDF icon 2014 BE Law_Shan.pdf4.7 MB
PDF icon 2014-2015 SG_AYA.pdf842.22 KB
PDF icon 2014 BE law_AYA.pdf3.27 MB
PDF icon 2013-2014 SG Law_Kachin.pdf194.86 KB
PDF icon 2013 BE Law_Kachin.pdf588.81 KB
PDF icon 2013-2014 SG Law_Kayah.pdf678.8 KB
PDF icon 2013 BE Law_Kayah.pdf2.01 MB
PDF icon 2013-2014 SG Law_Kayin.PDF2.1 MB
PDF icon 2013 BE Law_Kayin.PDF6.23 MB
PDF icon 2013-2014 SG Law_Chin.pdf482.65 KB
PDF icon 2013 BE Law_Chin.pdf1.41 MB
PDF icon 2013-2014 SG Law-Sagaing.pdf1.75 MB
PDF icon 2013 BE Law-Sagaing.pdf5.33 MB
PDF icon 2013-2014 SG Law_Tainthariyi.pdf1.91 MB
PDF icon 2013 BE Law_Tainthariyi.pdf5.21 MB
PDF icon 2013-2014 SG Law_Bago.pdf145.16 KB
PDF icon 2013 BE Law_Bago.pdf468.4 KB
PDF icon 2013-2014 SG Law_Magway.pdf1.67 MB
PDF icon 2013 BE Law_Magway.pdf5.12 MB
PDF icon 2013-2014 SG Law_MDY.PDF2.95 MB
PDF icon 2013 BE Law_MDY.PDF10.23 MB
PDF icon 2013-2014 SG law_Mon.pdf1.54 MB
PDF icon 2013 BE law_Mon.pdf5.01 MB
PDF icon 2013-2014 SG Law_Rakhine.pdf154.22 KB
PDF icon 2013 BE Law_Rakhine.pdf221.15 KB
PDF icon 2013-2014 SG law_Yangon.pdf224.09 KB
PDF icon 2013 BE law_Yangon.pdf552.96 KB
PDF icon 2013-2014 SG Law_Shan.pdf1.07 MB
PDF icon 2013 BE Law_Shan.pdf4.54 MB
PDF icon 2013-2014 SG Law_AYA.pdf934.65 KB
PDF icon 2013 BE Law_AYA.pdf3.04 MB
PDF icon 2012-2013 SG Law_Kachin.pdf121.26 KB
PDF icon 2012 BE Law_Kachin.pdf517.85 KB
PDF icon 2012-2013 SG Law_Kayah.pdf660.68 KB
PDF icon 2012 BE Law_Kayah.pdf1.19 MB
PDF icon 2012-2013 SG Law_Kayin.PDF1.85 MB
PDF icon 2012 BE Law_Kayin.PDF5.06 MB
PDF icon 2012-2013 SG Law_Chin.pdf609.95 KB
PDF icon 2012 BE Law_Chin.pdf3 MB
PDF icon 2012-2013 SG Law-Sagaing.pdf1.6 MB
PDF icon 2012 BE Law-Sagaing.pdf4.12 MB
PDF icon 2012-2013 SG Law_Tainthariyi.pdf1.4 MB
PDF icon 2012 BE Law_Tainthariyi.pdf3.49 MB
PDF icon 2012-2013 SG Law_Bago.pdf148.53 KB
PDF icon 2012 BE Law_Bago.pdf502.9 KB
PDF icon 2012-2013 SG Law_Magway.pdf1.74 MB
PDF icon 2012 BE Law_Magway.pdf4.72 MB
PDF icon 2012-2013 SG Law_MDY.PDF4.27 MB
PDF icon 2012 BE Law_MDY.PDF7.77 MB
PDF icon 2012-2013 SG law_Mon.pdf1.37 MB
PDF icon 2012 BE Law_Mon.pdf3.7 MB
PDF icon 2012-2013 SG Law_Rakhine.pdf23.78 KB
PDF icon 2012 BE Law_Rakhine.pdf15.88 MB
PDF icon 2012-2013 SG law_Yangon.pdf196.18 KB
PDF icon 2012 BE Laws Amend_Yangon.pdf388.59 KB
PDF icon 2012 BE law_Yangon.pdf553.85 KB
PDF icon 2012-2013 SG Law_Shan.pdf1.31 MB
PDF icon 2012 BE Law_Shan.pdf3.78 MB
PDF icon 2012-2013 SG Law_AYA.pdf615.29 KB
PDF icon 2012 BE Law_AYA.pdf2.42 MB
PDF icon 2011-2012 SG Law_Kachin.pdf150.85 KB
PDF icon 2011-2012 SG Law_Kayah.pdf467.74 KB
PDF icon 2011-2012 SG Law_Kayin.PDF1.3 MB
PDF icon 2011-2012 SG Law-Sagaing.pdf862.14 KB
PDF icon 2011-2012 SG Law_Tainthariyi.pdf1.33 MB
PDF icon 2011-2012 SG Law_Bago.pdf110.1 KB
PDF icon 2011-2012 SG Law_Magway.pdf1.4 MB
PDF icon 2011-2012 SG Law_MDY.PDF2.47 MB
PDF icon 2011-2012 SG Law_Rakhine.pdf4.71 MB
PDF icon 2011-2012 SG Law_Shan.pdf1.02 MB
PDF icon 2011-2012 SG Law_AYA.pdf586.93 KB
PDF icon 2019-2020 Law(19-9-2019).pdf2.44 MB