ငွေတိုက်ဦးစီးဌာန

စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

ရုံးအမှတ်(၃၄)၊ နေပြည်တော်

ဖုန်း- ၀၆၇ - ၄၁၀ ၁၆၁, ၀၆၇ - ၄၁၀ ၁၆၂