ရုံးလိပ်စာ

အမှတ် (၂၁ - ၂၅) ဆူးလေဘုရားလမ်း၊

ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊

မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်တိုင်းရုံး၊ ဒုတိယထပ်

Ph - 01 373959 | Fax Ph - 01 370100
Official Email Address - [email protected]

Official Webmail Address - [email protected]
Website Link - www.secm.gov.mm