ရန်ကုန်စတော့အိပ်ချိန်းတွင် စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီများ

(Listed Companies)

၁။ ပထမမြန်မာ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှု ကုမ္ပဏီလီမိတက်

1. First Myanmar Investment Co., Ltd.

၂။ မြန်မာသီလဝါ အက်(စ်)အီးဇက် ဟိုး(လ်)ဒင်း(စ်)ပတ်ဘလစ်လီမိတက်

2. Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Ltd.

၃။ မြန်မာနိုင်ငံသားများ ဘဏ်လီမိတက်

3. Myanmar Citizens Bank Ltd.

၄။ ပထမပုဂ္ဂလိကဘဏ်လီမိတက်

4. First Private Bank Ltd.