ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ် ဇူလိုင်လကုန်အထိ အခွန်အရပ်ရပ် ကောက်ခံရရှိမှု အခြေအနေ

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ် ဇူလိုင်လကုန်အထိ အခွန်

ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်/ အထူးကုန်စည်ခွန်များ လစဉ်ကျသင့်အခွန် ပေးဆောင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အသိပေးနှိုးဆော်ချက်

ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်/ အထူးကုန်စည်ခွန်များ လစဉ်ကျသင့်အခွန် ပေးဆောင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အသိပေးနှိုးဆော်ချက်

 

Pages