၂၀၁၇-၂၀၁၈ စည်းကြပ်နှစ်အတွက် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်၊ ဝင်ငွေခွန်နှင့် အထူးကုန်စည်ခွန် အများဆုံးထမ်းဆောင်သည့် မြန်မာကုမ္ပဏီ/လုပ်ငန်းရှင်များစာရင်းနှင့်နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီ/လုပ်ငန်းရှင်များစာရင်းတို့ကို ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန
ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန
ကြေညာချက်

Pages