အခွန်အများဆုံးထမ်းဆောင်သည့် အခွန်ထမ်းများအနက် အထူးကုန်စည်ခွန်အများဆုံးထမ်းဆောင်သော မြန်မာကုမ္ပဏီ / လုပ်ငန်းရှင် ( ၁၂၉ ) ဦးစာရင်းတွင် ဖြည့်စွက်ဖော်ပြခြင်း

   စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ၊ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနမှ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ စည်းကြပ်နှစ် အတွက် အထူးကုန်စည်ခွန်အများဆုံးထမ်းဆောင်သော မြန်မာကုမ္ပဏီ / လုပ်ငန်းရှင် (၁၂၉) ဦးစာရင်းအာ

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့် အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆိုင်ရာအခွန်ရုံး (၂) နှင့် (၃) ၏ အကြံပေး Mr.Maarten de Zeeuw တို့တွေ့ဆုံခြင်း

နေပြည်တော် ဒီဇင်ဘာလ ၇

Pages