အခွန်ရုံးများ၏ ဝန်ဆောင်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကျေနပ်မှုရှိ၊ မရှိ ဖြေကြားပေးနိုင်ပါရန် အခွန်ထမ်းပြည်သူများထံသို့ ပန်ကြားခြင်း

စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့်စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန

ပို့ကုန်/သွင်းကုန်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို IE Data Online စနစ်ကိုအသုံးပြု၍ မှီငြမ်း/ရယူ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် စနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းဆွေးနွေးခြင်း

, ,

ရန်ကုန်၊ နိုဝင်ဘာ ၂၆ ရက်

အသိပေးကြေညာချက်

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန

ဒုတိယဦးစီးမှူး (ဝင်ပေါက်) ရာထူးနေရာများအတွက် ရွေးချယ်ခံရသူများစာရင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

Pages