စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အာမခံလုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့၏ (၁၃) ကြိမ်မြောက် (ပုံမှန်) အစည်းအဝေး (၃/၂၀၁၈)

  အစည်းအဝေးကို ၄-၇-၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ရုံးအမှတ်(၂၆)တွင် အပိုင်း(၂)ပိုင်း

 

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အာမခံလုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့၏ (၁၂) ကြိမ်မြောက် (ပုံမှန်) အစည်းအဝေး (၂/၂၀၁၈)

အစည်းအဝေးကို ၂၀-၄-၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၂၆)တွင် ကျင်းပပါသည်။

 

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အာမခံလုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့၏ (၁၁) ကြိမ်မြောက် (ပုံမှန်) အစည်းအဝေး (၁/၂၀၁၈)

အစည်းအဝေးကို ၃၀-၁-၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၂၆) တွင် ကျင်းပပါသည်။

 

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်နှင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ် အုပ်စုတို့ ပူးပေါင်းကျင်းပသည့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုများဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းနှင့် ရယူသုံးစွဲနိုင်မှုအားပေးမြှင့်တင်ခြင်းဆိုင်ရာအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ နေပြည်တော် စက်တင်ဘာ ၁၈

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်နှင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ် အုပ်စုတို့ ပူးပေါင်းကျင်းပသည့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုများဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းနှင

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးမောင်မောင်ဝင်း ဦးဆောင်သော နိုင်ငံပိုင်ဘဏ်များပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းကော်မတီနှင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ်မစ်ရှင်အဖွဲ့တို့ ၁၂-၉-၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း

,

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးမောင်မောင်ဝင်းသည် နိုင်ငံပိုင်ဘဏ် များ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍

Pages