အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ (၁၆-၆-၂၀၁၇) မှ (၂၂-၆-၂၀၁၇) အတွင်း ခန့်မှန်းတန်ဖိုး ကျပ် (၄၁၄.၁၂၃၁) သန်း ခန့်တန်ဖိုးရှိ အကောက်ခွန်မဲ့ပစ္စည်းများ တားဆီး/ဖမ်းဆီး ရမိခြင်း

၁။      အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ လေဆိပ် ၊ လေဆိပ်ကုန်လှောင်ရုံ ၊ ဆိပ်ကမ်းနှင့် အကောက်ခွန် နယ်မြေ ဒေသအသီးသီးတို့တွင် တင်သွင်း/တင်ပို့ခွင့် စာရွက်စာတမ်း အထောက်အထား တစ်စုံတစ်ရာ တင်ပြ နိုင်ခြင်းမရှိဘဲတင်သွင်

အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ (၁၉-၅-၂၀၁၇) မှ (၁၅-၆-၂၀၁၇) အတွင်းခန့်မှန်းတန်ဖိုး ကျပ် (၃၂၉၇.၉၆၂၂) သန်းခန့်တန်ဖိုးရှိ အကောက်ခွန်မဲ့ပစ္စည်းများ တားဆီး/ဖမ်းဆီးရမိခြင်း

အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ (၁၉-၅-၂၀၁၇) မှ (၁၅-၆-၂၀၁၇) အတွင်းခန့်မှန်းတန်ဖိုး ကျပ် (၃၂၉၇.၉၆၂၂) သန်းခန့်တန်ဖိုးရှိ အကောက်ခွန်မဲ့ပစ္စည်းများ တားဆီး/ဖမ်းဆီးရမိခြင်း

Pages