အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ (၁၉-၅-၂၀၁၇) မှ (၁၅-၆-၂၀၁၇) အတွင်းခန့်မှန်းတန်ဖိုး ကျပ် (၃၂၉၇.၉၆၂၂) သန်းခန့်တန်ဖိုးရှိ အကောက်ခွန်မဲ့ပစ္စည်းများ တားဆီး/ဖမ်းဆီးရမိခြင်း

အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ (၁၉-၅-၂၀၁၇) မှ (၁၅-၆-၂၀၁၇) အတွင်းခန့်မှန်းတန်ဖိုး ကျပ် (၃၂၉၇.၉၆၂၂) သန်းခန့်တန်ဖိုးရှိ အကောက်ခွန်မဲ့ပစ္စည်းများ တားဆီး/ဖမ်းဆီးရမိခြင်း

Pages