အခြေခံကွန်ပျူတာသင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁/၂၀၁၉) သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား နေပြည်တော်၊ ဇွန် ၂၄၊ ၂၀၁၉

,

ဗဟိုစက်ပစ္စည်းစာရင်းအင်းနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှ အခြေခံ ကွန်ပျူတာသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၁/၂၀၁၉) သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို (၂၄.၆.၂၀၁၉) ရက်နေ့ (၁၃:၀၀) နာရီတွင် ရုံးအမှတ် (၃၂)၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၊ နေပြည်တော

အဆင့်မြင့်ကွန်ပျူတာသင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁/၂၀၁၈) သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား နေပြည်တော်၊ ဇန်နဝါရီ ၈၊ ၂၀၁၉

, , ,

ဗဟိုစက်ပစ္စည်းစာရင်းအင်းနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှ အဆင့်မြင့် ကွန်ပျူတာသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၁/၂၀၁၈) သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနားကို (၈.၁.၂၀၁၉) ရက်နေ့ (၁၄:၀၀) နာရီတွင် ရုံးအမှတ်(၃၂)၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၊ နေပြည်တော

အဆင့်မြင့်ကွန်ပျူတာသင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁/၂၀၁၈ ) နှင့် Engine Control & Diagnosis မွမ်းမံသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၁/၂၀၁၈) သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား နေပြည်တော်၊ အောက်တိုဘာ ၈၊ ၂၀၁၈

, ,

ဗဟိုစက်ပစ္စည်းစာရင်းအင်းနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှ အဆင့်မြင့် ကွန်ပျူတာသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၁/၂၀၁၈)နှင့် Engine Control & Diagnosis မွမ်းမံသင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁/၂၀၁၈) သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို (၈.၁၀.

အခြေခံကွန်ပျူတာသင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁/၂၀၁၈) သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား နေပြည်တော်၊ ဇွန် ၂၉၊ ၂၀၁၈

, , ,

ဗဟိုစက်ပစ္စည်းစာရင်းအင်းနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှ အခြေခံ ကွန်ပျူတာသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၁/၂၀၁၈) သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနားကို  (၂၉.၆.၂၀၁၈)ရက်နေ့ (၁၃:၀၀)နာရီတွင် ရုံးအမှတ် (၃၂)၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၊ နေပြည်တော်၌

အဆင့်မြင့်အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်း(၁/၂၀၁၇)သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား နေပြည်တော်၊ ဧပြီ ၁၁၊ ၂၀၁၈

, ,

ဗဟိုစက်ပစ္စည်းစာရင်းအင်းနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှ အဆင့်မြင့် အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်း (၁/၂၀၁၇) သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနားကို (၁၁.၄.၂၀၁၈) ရက်နေ့ (၁၄:၃၀) နာရီတွင် ရုံးအမှတ် (၃၂)၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၊ နေပြည်တော်၌ က

အခြေခံကွန်ပျူတာသင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁/၂၀၁၈ ) သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား နေပြည်တော်၊ ဧပြီ ၂၊ ၂၀၁၈

ဗဟိုစက်ပစ္စည်းစာရင်းအင်းနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှ အခြေခံ ကွန်ပျူတာသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၁/၂၀၁၈) သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို (၂.၄.၂၀၁၈) ရက်နေ့ (၁၃:၃၀) နာရီတွင် ရုံးအမှတ် (၃၂)၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၊ နေပြည်တော်

အလယ်အလတ်အဆင့်ကွန်ပျူတာသင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁/၂၀၁၇) သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား နေပြည်တော်၊ ဧပြီ ၂၊ ၂၀၁၈

, , ,

ဗဟိုစက်ပစ္စည်းစာရင်းအင်းနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှ အလယ်အလတ်အဆင့်ကွန်ပျူတာ သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁/၂၀၁၇) သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနားကို (၂.၄.၂၀၁၈) ရက်နေ့ (၁၃:၀၀) နာရီတွင် ရုံးအမှတ် (၃၂)၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၊ နေပြည်

Pages