ဒုတိယဦးစီးမှူး (ဝင်ပေါက်) ရာထူးနေရာများအတွက် ရွေးချယ်ခံရသူများစာရင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန

ဒုတိယဦးစီးမှူး (ဝင်ပေါက်) ရာထူးနေရာများအတွက်

ရွေးချယ်ခံရသူများစာရင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

 ( ၁၃၈၁  ခုနှစ်၊  တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ကျော်    ၁၁    ရက် )

( ၂၀၁၉  ခုနှစ်   နိုဝင်ဘာလ    ၂၂     ရက် )

 

၁။     စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက် ရှိသည့် ဒုတိယဦးစီးမှူး(လစာနှုန်းကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) ရာထူး(၂၀၀) နေရာအတွက် အရည်အချင်းစစ်ရေးဖြေအောင်မြင်သူများအား ၁၄-၁၁-၂၀၁၉ ရက် (ကြာသပတေးနေ့) နှင့် ၁၅-၁၁-၂၀၁၉ ရက် (သောကြာနေ့) တို့တွင် လူတွေ့နှုတ်ဖြေ စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ကွန်ပျူတာစစ်ဆေးခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ရွေးချယ်ခံရသူ (၂၀၀) ဦး ၏ ခုံအမှတ်များအား အောက်ပါအတိုင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည် -

                    ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄၊ ၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈၊ ၉၊ ၁၀၊ ၁၂၊ ၁၃၊ ၁၄၊ ၁၆၊ ၁၇၊ ၁၈၊ ၁၉၊ ၂၀၊ ၂၁၊ ၂၂၊ ၂၃၊ ၂၅၊ ၂၇၊ ၃၀၊ ၃၁၊ ၃၂၊ ၃၃၊ ၃၄၊ ၃၅၊ ၃၆၊ ၃၇၊ ၃၈၊ ၃၉၊ ၄၀၊ ၄၂၊ ၄၃၊ ၄၄၊ ၄၅၊ ၄၆၊ ၄၈၊ ၅၀၊ ၅၁၊ ၅၂၊ ၅၃၊ ၅၅၊ ၅၆၊ ၅၉၊ ၆၀၊ ၆၁၊ ၆၂၊ ၆၃၊ ၆၄၊ ၆၅၊ ၆၆၊ ၆၇၊ ၆၈၊ ၆၉၊ ၇၀၊ ၇၄၊ ၇၅၊ ၇၆၊ ၇၇၊ ၇၈၊ ၇၉၊ ၈၀၊ ၈၁၊ ၈၂၊ ၈၃၊ ၈၄၊ ၈၅၊ ၈၆၊ ၈၇၊ ၈၈၊ ၈၉၊ ၉၀၊ ၉၁၊ ၉၃၊ ၉၅၊ ၉၆၊ ၉၇၊ ၉၈၊ ၁၀၀၊ ၁၀၁၊ ၁၀၂၊ ၁၀၃၊ ၁၀၄၊ ၁၀၅၊ ၁၀၆၊ ၁၀၇၊ ၁၀၈၊ ၁၀၉၊ ၁၁၀၊ ၁၁၁၊ ၁၁၃၊ ၁၁၄၊ ၁၁၆၊ ၁၁၇၊ ၁၁၈၊ ၁၁၉၊ ၁၂၀။

                    ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄၊ ၅၊ ၉၊ ၁၀၊ ၁၁၊ ၁၂၊ ၁၃၊ ၃၀၊ ၄၀၊ ၄၁၊ ၄၂၊ ၄၄၊ ၄၆၊ ၅၂၊ ၅၄၊ ၅၉၊ ၆၂၊ ၆၃၊ ၆၄၊ ၆၅၊ ၆၆၊ ၆၇၊ ၆၈၊ ၇၀၊ ၇၁၊ ၇၇၊ ၈၇၊ ၁၀၉၊ ၁၁၈၊ ၁၂၁၊ ၁၃၁၊ ၁၃၃။

                    ၃၊ ၁၅၊ ၂၆၊ ၂၈၊ ၃၃၊ ၃၅၊ ၃၆၊ ၃၇၊ ၃၉၊ ၄၈၊ ၅၁၊ ၇၅၊ ၇၆၊ ၇၇၊ ၇၉၊ ၈၀၊ ၉၉၊ ၁၀၁၊ ၁၀၃၊ ၁၁၄၊ ၁၂၃၊ ၁၃၅၊ ၁၃၉၊ ၁၄၅၊ ၁၄၆၊ ၁၄၉၊ ၁၅၃၊ ၁၆၈၊ ၁၆၉၊ ၁၈၁။

         က          ၂၊ ၈၊ ၉၊ ၁၄၊ ၂၃၊ ၂၆၊ ၂၇၊ ၃၀၊ ၃၅၊ ၄၃၊ ၄၉၊ ၅၀၊ ၅၆၊ ၆၂၊ ၆၃၊ ၆၉၊ ၇၈၊ ၇၉၊ ၈၂၊ ၈၈၊ ၁၀၈၊ ၁၁၅၊ ၁၁၉၊ ၁၂၀၊ ၁၂၂၊ ၁၂၅၊ ၁၃၄၊ ၁၃၅၊ ၁၃၉၊ ၁၄၀။

                   ၇၊ ၉၂၊ ၁၀၀၊ ၁၂၆၊ ၁၇၅။

 

၂။      အဆိုပါ ရွေးချယ်ခံရသူများသည် ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၄၆)၊ နေပြည်တော် (ရုံးချုပ်)သို့ အောက်ပါစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူ ( - ၁၂ - ၂၀၁၉) ရက်(တနင်္လာနေ့) မွန်းတည့် (၁၂:၀၀) အချိန်ထက် နောက်မကျစေဘဲ သတင်းပေးပို့ ရမည်ဖြစ်သည် -

 

         (က)  နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား (မူရင်း)

         ( ခ)   အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်ကတ်ပြား (မူရင်း)

         ( ဂ)   အရွယ်အစား(၁" x ၁ /") ရှိသော လိုင်စင်ဓါတ်ပုံ (၁၀) ပုံ

၃။ ရွေးချယ်ခံရသူများအနက်မှ လာရောက်သတင်းပို့ရန် ပျက်ကွက်သူများရှိပါက အဆိုပါပျက်ကွက်နေရာများ၌ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပဒေ ၂၀()()အရ ဝန်ထမ်းရွေးချယ် ခန့်ထားရေးအရန်စာရင်းရှိ အမှတ်အများအနည်းအလိုက်တန်းစီဇယား အမှတ်စဉ်အတိုင်း အစားထိုးဖြည့်စွက်ရွေးချယ်ခန့်ထားမည်ဖြစ်သည်။

၄။     အဆိုပါ ရွေးချယ်ခံရသူများ၏ အမည်စာရင်းအား ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၄၆)၊ နေပြည်တော်(ရုံးချုပ်)နှင့် ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၏ Website ဖြစ်သည့် www.ird.gov.mm တွင်လည်း ကြေညာပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။

 

 

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန

ရုံးအမှတ်(၄၆) နေပြည်တော်

ဖုန်း- ၀၆၇-၄၃၀၀၂၁ / ၄၃၀၀၂၂

 

 

 

AttachmentSize
PDF icon Success_200_Advertising.pdf164.81 KB