ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ် မေလကုန်အထိ အခွန်အရပ်ရပ်ကောက်ခံရရှိမှု အခြေအနေ

နေပြည်တော်  ဇွန်  ၁၈

      ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနအနေဖြင့် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ် မေလကုန်အထိ အခွန် အရပ်ရပ်ကောက်ခံရရှိမှု စုစုပေါင်းမှာ ကျပ် ၄၀၉၀.၇၀၉ ဘီလီယံ ဖြစ်သဖြင့် လျာထားချက်၏ ၆၅.၉၈%ကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ ကောက်ခံရရှိမှုတွင် နိုင်ငံပိုင်ကဏ္ဍမှ ကျပ် ၇၈၀.၁၆၁ ဘီလီယံ၊ သမဝါယမကဏ္ဍမှ ကျပ် ၁.၃၈၆ ဘီလီယံနှင့် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍမှ ကျပ် ၃၃၀၉.၁၆၂ ဘီလီယံ ပါဝင်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။

          ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ် မေလကုန်အထိ အခွန်တစ်မျိုးခြင်း ကောက်ခံရရှိမှုအခြေအနေမှာ ဝင်ငွေခွန် ကျပ် ၁၆၇၂.၆၄၈ ဘီလီယံ၊ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ကျပ် ၁၃၅၆.၁၃၈ ဘီလီယံ၊ အထူးကုန်စည်ခွန် ကျပ် ၉၃၀.၆၈၂ ဘီလီယံ၊ တံဆိပ်ခေါင်းခွန် ကျပ် ၃၈.၆၂၉ ဘီလီယံနှင့် အောင်ဘာလေသိန်းဆုခွန် ကျပ် ၉၂.၆၁၂ ဘီလီယံတို့ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။